Псалтирь. Кафизма 15. Видео с субтитрами — чтение на церковнославянском языке, текст русским и церковнославянским шрифтом, толкование.


Псалтирь. Кафизма 15.

Псалом 105

Аллилу́иа

1 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость. Его́.
2 Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни? Слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его́?
3 Блаже́ни храня́щии суд и творя́щии пра́вду во вся́кое вре́мя.
4 Помяни́ нас, Го́споди, во благоволе́нии люде́й Твои́х, посети́ нас спасе́нием Твои́м.
5 Ви́дети во бла́гости избра́нныя Твоя́, возвесели́тися в весе́лии язы́ка Твоего́, хвали́тися с достоя́нием Твои́м.
6 Согреши́хом со отцы́ на́шими, беззако́нновахом, непра́вдовахом.
7 Отцы́ на́ши во Еги́пте не разуме́ша чуде́с Твои́х, ни помяну́ша мно́жества ми́лости Твоея́ и преогорчи́ша восходя́ще в Чермно́е мо́ре.
8 И спасе́ их и́мене Своего́ ра́ди, сказа́ти си́лу Свою́,
9 и запрети́ Чермно́му мо́рю, и изся́че, и наста́ви я́ в без́дне, я́ко в пусты́ни.
10 И спасе́ я́ из руки́ ненави́дящих, и изба́ви я́ из руки́ враго́в.
11 Покры́ вода́ стужа́ющыя им, ни еди́н от них избы́сть.
12 И ве́роваша словеси́ Его́, и воспе́ша хвалу́ Его́.
13 Ускори́ша, забы́ша дела́ Его́, не стерпе́ша сове́та Его́
14 и похоте́ша жела́нию в пусты́ни, и искуси́ша Бо́га в безво́дней.
15 И даде́ им проше́ние их, посла́ сы́тость в ду́шы их.
16 И прогне́ваша Моисе́а в стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня.
17 Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на, и покры́ на со́нмищи Авиро́на,
18 и разжже́ся огнь в со́нме их, пла́мень попали́ гре́шники.
19 И сотвори́ша тельца́ в Хори́ве, и поклони́шася истука́нному,
20 и измени́ша сла́ву Его́ в подо́бие тельца́ яду́щаго траву́,
21 и забы́ша Бо́га спаса́ющаго их, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте,
22 чудеса́ в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри Чермне́м.
23 И рече́ потреби́ти их, а́ще не бы Моисе́й, избра́нный Его́, стал в сокруше́нии пред Ним, возврати́ти я́рость Его́, да не погуби́т их.
24 И уничижи́ша зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ры словеси́ Его́,
25 и поропта́ша в селе́ниих свои́х, не услы́шаша гла́са Госпо́дня.
26 И воздви́же ру́ку Свою́ на ня, низложи́ти я́ в пусты́ни.
27 И низложи́ти се́мя их во язы́цех, и расточи́ти я́ в страны́.
28 И причасти́шася Веельфего́ру, и снедо́ша же́ртвы ме́ртвых.
29 И раздражи́ша Eго́ в начина́ниих свои́х, и умно́жися в них паде́ние.
30 И ста Финее́с, и уми́лостиви, и преста́ сечь.
31 И вмени́ся eму́ в пра́вду, в род и род до ве́ка.
32 И прогне́ваша Его́ на воде́ пререка́ния, и озло́блен бысть Моисе́й их ра́ди,
33 я́ко преогорчи́ша дух eго́ и ра́знствова устна́ма свои́ма.
34 Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь им,
35 и смеси́шася во язы́цех, и навыко́ша дело́м их.
36 И порабо́таша истука́нным их, и бысть им в собла́зн,
37 и пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бесово́м,
38 и пролия́ша кровь непови́нную, кровь сыно́в свои́х и дще́рей, я́же пожро́ша истука́нным ханаа́нским, и убие́на бысть земля́ их кровьми́,
39 и оскверни́ся в де́лех их, и соблуди́ша в начина́ниих свои́х.
40 И разгне́вася я́ростию Госпо́дь на лю́ди Своя́, и омерзи́ достоя́ние Свое́,
41 и предаде́ я́ в ру́ки враго́в, и облада́ша и́ми ненави́дящии их.
42 И стужи́ша им врази́ их, и смири́шася под рука́ми их.
43 Мно́жицею изба́ви я́, ти́и же преогорчи́ша Его́ сове́том свои́м и смири́шася в беззако́ниих свои́х.
44 И ви́де Госпо́дь, внегда́ скорбе́ти им, внегда́ услы́шаше моле́ние их.
45 И помяну́ заве́т Свой, и раска́яся по мно́жеству ми́лости Своея́,
46 и даде́ я́ в щедро́ты пред все́ми плени́вшими я́.
47 Спаси́ ны, Го́споди Бо́же наш, и собери́ ны от язы́к испове́датися и́мени Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ Твое́й.
48 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка. И реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Слава:

Псалом 106

Аллилу́иа

1 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.
2 Да реку́т изба́влении Го́сподем, и́хже изба́ви из руки́ врага́
3 и от стран собра́ их, от восто́к и за́пад, и се́вера, и мо́ря.
4 Заблуди́ша в пусты́ни безво́дней, пути́ гра́да оби́тельнаго не обрето́ша.
5 А́лчуще и жа́ждуще, душа́ их в них исчезе́. 6 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изба́ви я́,
7 и наста́ви я́ на путь прав, вни́ти во град оби́тельный.
8 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим,
9 я́ко насы́тил есть ду́шу тщу и ду́шу а́лчущу испо́лни благ. 10 Седя́щыя во тьме и се́ни сме́ртней, окова́нныя нище́тою и желе́зом,
11 я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жия и сове́т Вы́шняго раздражи́ша.
12 И смири́ся в труде́х се́рдце их, и изнемого́ша, и не бе помога́яй.
13 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́,
14 и изведе́ я́ из тьмы и се́ни сме́ртныя, и у́зы их растерза́.
15 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим, 16 я́ко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́.
17 Восприя́т я́ от пути́ беззако́ния их, беззако́ний бо ра́ди свои́х смири́шася.
18 Вся́каго бра́шна возгнуша́ся душа́ их, и прибли́жишася до врат сме́ртных.
19 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́,
20 посла́ сло́во Свое́ и исцели́ я́, и изба́ви я́ от растле́ний их.
21 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим,
22 и да пожру́т Ему́ же́ртву хвалы́, и да возвестя́т дела́ Его́ в ра́дости.
23 Сходя́щии в мо́ре в корабля́х, творя́щии де́лания в вода́х мно́гих,
24 ти́и ви́деша дела́ Госпо́дня и чудеса́ Его́ во глубине́.
25 Рече́, и ста дух бу́рен, и вознесо́шася во́лны eго́,
26 восхо́дят до небе́с и низхо́дят до бездн, душа́ их в злых та́яше:
27 смято́шася, подвиго́шася, я́ко пия́ный, и вся му́дрость их поглощена́ бысть.
28 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изведе́ я́,
29 и повеле́ бу́ри, и ста в тишину́, и умолко́ша во́лны eго́.
30 И возвесели́шася, я́ко умолко́ша, и наста́ви я́ в приста́нище хоте́ния своего́.
31 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим:
32 да вознесу́т Его́ в це́ркви людсте́й и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его́.
33 Положи́л есть ре́ки в пусты́ню, и исхо́дища водна́я в жа́жду,
34 зе́млю плодоно́сную в сла́ность, от зло́бы живу́щих на ней.
35 Положи́л есть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я.
36 И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́тельны,
37 и насе́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша плод жи́тен.
38 И благослови́ я́, и умно́жишася зело́, и скоты́ их не ума́ли.
39 И ума́лишася, и озло́бишася от ско́рби зол и боле́зни.
40 Излия́ся уничиже́ние на кня́зи их, и облазни́ я́ по непрохо́дней, а не по пути́.
41 И помо́же убо́гу от нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́чествия.
42 У́зрят пра́вии и возвеселя́тся, и вся́кое беззако́ние загради́т уста́ своя́.
43 Кто прему́др и сохрани́т сия́? И уразуме́ют ми́лости Госпо́дни.

Слава:

Псалом 107

1 Песнь, псало́м Дави́ду

2 Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й.
3 Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но.
4 Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, пою́ Тебе́ во язы́цех.
5 Я́ко ве́лия верху́ небе́с ми́лость Твоя́ и до о́блак и́стина Твоя́.
6 Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и пo всей земли́ сла́ва Твоя́,
7 я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́: спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя.
8 Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: вознесу́ся и разделю́ Сики́му, и удо́ль селе́ний разме́рю.
9 Мой есть Галаа́д и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́, Иу́да царь Мой.
10 Моа́в коно́б упова́ния Моего́, на Идуме́ю наложу́ сапо́г Мой: Мне иноплеме́нницы покори́шася.
11 Кто введе́т мя во град огражде́ния? Или́ кто наста́вит мя до Идуме́и?
12 Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших?
13 Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо.
14 О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т враги́ на́ша.

Псалом 108

В коне́ц, псало́м Дави́ду

1 Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́,
2 я́ко уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго на мя отверзо́шася, глаго́лаша на мя язы́ком льсти́вым,
3 и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя, и бра́шася со мно́ю ту́не.
4 Вме́сто е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, аз же моля́хся,
5 и положи́ша на мя зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое́.
6 Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю eго́.
7 Внегда́ суди́тися eму́, да изы́дет осужде́н, и моли́тва eго́ да бу́дет в грех.
8 Да бу́дут дни́е eго́ ма́ли, и епи́скопство eго́ да прии́мет ин:
9 да бу́дут сы́нове eго́ си́ри, и жена́ eго́ вдова́:
10 дви́жущеся да преселя́тся сы́нове eго́ и воспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х.
11 Да взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть eго́, и да восхи́тят чужди́и труды́ eго́.
12 Да не бу́дет eму́ засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ eго́.
13 Да бу́дут ча́да eго́ в погубле́ние, в ро́де еди́ном да потреби́тся и́мя eго́.
14 Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц eго́ пред Го́сподем, и грех ма́тере eго́ да не очи́стится.
15 Да бу́дут пред Го́сподем вы́ну и да потреби́тся от земли́ па́мять их.
16 Зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти.
17 И возлюби́ кля́тву, и прии́дет eму́, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него́.
18 И облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу eго́, и я́ко еле́й в ко́сти eго́.
19 Да бу́дет eму́ я́ко ри́за, в ню́же облачи́тся, и я́ко по́яс, и́мже вы́ну опоясу́ется.
20 Сие́ де́ло оболга́ющих мя у Го́спода и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою́.
21 И ты, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя́.
22 Изба́ви мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́.
23 Я́ко сень, внегда́ уклони́тися ей, отъя́хся, стрясо́хся я́ко пру́зи.
24 Коле́на моя́ изнемого́ста от поста́, и плоть моя́ измени́ся еле́а ра́ди.
25 И аз бых поноше́ние им, ви́деша мя, покива́ша глава́ми свои́ми.
26 Помози́ ми, Го́споди Бо́же мой, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й,
27 и да разуме́ют, я́ко рука́ Твоя́ сия́, и Ты, Го́споди, сотвори́л еси́ ю́.
28 Проклену́т ти́и, и Ты благослови́ши, востаю́щии на мя да постыдя́тся, раб же Твой возвесели́тся.
29 Да облеку́тся оболга́ющии мя в срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́м свои́м.
30 Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его́,
31 я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою́.

Слава:

По 15–й кафисме, Трисвятое по Отче наш:

Таже тропари, глас 1: Я́ко пучи́на мно́га прегреше́ний мои́х, Спа́се, и лю́те погрузи́хся согреше́ньми мои́ми: даждь ми ру́ку, я́ко Петро́ви, и спаси́ мя, Бо́же, и поми́луй мя.

Слава: Я́ко помышле́нии лука́выми и де́лы осуди́хся, Спа́се, мысль ми да́руй обраще́ния, Бо́же, да зову́: спаси́ мя, Благоде́телю Благи́й, и поми́луй мя.

И ныне: Богоблаже́нная Отрокови́це и Пренепоро́чная, скве́рна мя су́ща и окаля́нна от дея́ний безме́стных, и скве́рных помышле́ний, очи́сти мя, окая́ннаго, Нескве́рная и Чи́стая, Всесвята́я Ма́ти Де́во.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Ты еси́ Помо́щник мой, в рука́х Твои́х есмь аз, помози́ ми, не оста́ви мене́ согреши́ти к Тебе́, я́ко заблужде́н есмь, не оста́ви мя после́довати во́ли пло́ти моея́, не пре́зри мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь. Ты ве́си поле́зное мне, не оста́ви мя поги́бнути грехи́ мои́ми, не оста́ви мя, Го́споди, не отступи́ от мене́, я́ко к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Ти, спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́, я́ко пред Тобо́ю суть вси стужа́ющии ми, и несть мне ино́е прибе́жище, то́кмо Ты, Го́споди. Да постыдя́тся у́бо вси востаю́щии на мя и и́шущии ду́шу мою́, е́же потреби́ти ю́, я́ко Ты еси́ Еди́н Си́льный, Го́споди, во всех, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

Видео на церквонославянском языке.


Видео на церквонославянском языке, русский шрифт.
Святоотеческое толкование.

Псалтирь. Кафизма 15, видео с субтитрамиСодержание:
Псалом 105
Псалом 106
Псалом 107
Псалом 108


Псалом 105


Аллилуиа, 105

Этот псалом имеет сходное с предыдущим псалмом содержание, в наставление всем людям – непрестанно хвалить Бога Вседержителя о неизреченном Его милосердии и долготерпении к злонравным и неблагодарным людям (Златоуст, Феодорит).

1 Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его.

Что значит: яко благ? – То, что Он не для того хочет обвинить тебя во грехах, чтобы наказать, но для того, чтобы освободить от порочности. Судьи, взяв того, кто сознался, наказывают; но Бог тогда наказывает, когда увидит кого запирающимся; а сознающегося удостаивает утешения и прощения (Златоуст).

2 Кто возглаголет силы Господни, слышаны сотворит вся хвалы Его;

Как неизреченно и безпредельно человеколюбие Божие! Бога мы прогневляем каждый день и нисколько не раскаиваемся, а Он все переносит со всяким долготерпением; однако же ни молнии не посылая, ни морю не велит выступить на землю и все потопить, ни земле расступиться и поглотить всех оскорбивших Его, – но сносит и долготерпит, обещает даже прощение оскорбителям, если только они покаются и дадут обещание впредь не делать этого.
Ради тебя Он претерпел крестные страдания, чтобы уничтожить тиранию греха… научить терпению, чтобы ничто не огорчало тебя в настоящей жизни, – ни оскорбления, ни обиды, ни позор, ни невзгоды, ни клеветы, ни злые подозрения… Для того Он и Сам претерпел все это, испытал вместе с тобой, и над всем этим восторжествовал Он, поучая и тебя не бояться ничего подобного (Златоуст).

3 Блажени хранящии суд, и творящии правду во всякое время.

Поистине блажени имеющие всегда в уме Страшный суд Христов и соблюдающие во всякое время заповеди Его (Афанасий).

4 Помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим.
5 Видети во благости избранныя Твоя, возвеселитися в веселии языка Твоего, хвалитися с достоянием Твоим.

С этого стиха псалом излагается как бы от лица благочестивых иудеев, оплакивающих народные бедствия и умоляющих о пощаде. Спасение наше – Иисус Христос, Которым благоволил Бог спасти мир. На это место Писания ссылался и Спаситель, когда говорил ученикам, что мнози пророцы и праведницы вожделеша видети, яже видите, и не видеша, и слышати, яже слышите, и не слышаша (Мф. 13, 17) (Златоуст, Феодорит).

6 Согрешихом со отцы нашими, беззаконновахом, неправдовахом.
7 Отцы наши во Египте не разумеша чудес Твоих, ни помянуша множества милости Твоея, и преогорчиша восходяще в Чермное море.

И преогорчиша восходяще в чермное море, – ибо увидев, что преследуют египтяне, а море преграждает путь к бегству, они не хотели ожидать Твоей помощи, но возопили на великого Моисея: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? (Исх. 14, 11) (Феодорит).

8 И спасе их имене Своего ради, сказати силу Свою.
9 И запрети Чермному морю, и изсяче, и настави я в бездне, яко в пустыни.
10 И спасе я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов.
11 Покры вода стужающыя им: ни един от них избысть.
12 И вероваша словеси Его, и воспеша хвалу Его.

Бог поразил Чермное море жезлом Моисея и оно иссохло на средине, и, таким образом, провел евреев морем, сделав бездну его проезжею пустынею, и избавил их от фараона и египтян, потопив их всех в воде. Увидев это, евреи поверили обещаниям Божиим и воспели победную песнь: поим, Господеви, славно бо прославися (Исх. 15, 1). Причиною спасения было не достоинство их, но человеколюбие Божие (Златоуст, Феодорит).

13 Ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его.
14 И похотеша желанию в пустыни, и искусиша Бога в безводней.
15 И даде им прошение их, посла сытость в душы их.

Хотя евреи роптали и искушали Бога в пустыне, Он не презрел их, но оказал снисхождение, все делая с тем, чтобы привлечь их; и как человеколюбивый Отец терпит детям, плачущим напрасно, так и Бог им (Златоуст).

16 И прогневаша Моисеа в стану, Аарона святаго Господня.
17 Отверзеся земля и пожре Дафана, и покры на сонмищи Авирона.
18 И разжжеся огнь в сонме их, пламень попали грешники.

Жестокой казнью поразил Господь мятежников для вразумления других – почитать удостоенных Богом высокого сана священства, ибо не надлежало рабам Божиим быть в презрении (Златоуст, Евсевий).

19 И сотвориша тельца в Хориве, и поклонишася истуканному.
20 И измениша славу Его в подобие тельца ядущаго траву.
21 И забыша Бога спасающаго их, сотворшаго велия во Египте.
22 Чудеса в земли Хамове, страшная в мори Чермнем.

Очень искусно изобразил псалмопевец ужас их безумия. Они безсильного скота предпочли Богу всяческих (Феодорит).

23 И рече потребити их, аще не бы Моисей избранный Его стал в сокрушении пред Ним, возвратити ярость Его, да не погубит их.

По справедливости они были осуждены на гибель, но по человеколюбию Своему Господь допустил им спастись – ради святости ходатая; ибо много может молитва святых к Богу за грешников (Златоуст).

24 И уничижиша землю желанную, не яша веры словеси Его.
25 И поропташа в селениих своих, не услышаша гласа Господня.
26 И воздвиже руку Свою на ня, низложити я в пустыни.
27 И низложити семя их во языцех, и расточити я в страны.

Это – новое свидетельство их неверия: они воспротивились повелению Божию вступить в обетованную землю, утверждая, что хананеи так сильны, что они не в силах бороться с ними. Они забыли дела Спасшего их. И за неверие Бог наказал их гибелью не вдруг, но по частям, сохраняя по Своему человеколюбию их потомство (Златоуст).

28 И причастишася Веельфегору, и снедоша жертвы мертвых.
29 И раздражиша его в начинаниих своих, и умножися в них падение.

Веельфегор – идол. Именно с блуда началось идолослужение. Евреи, пожелав дочерей моавитских, убеждены ими были поклоняться идолам (см. Числ. 25). Поэтому общение с иноплеменницами и было запрещено законом (Златоуст).

30 И ста Финеес, и умилостиви, и преста сечь:
31 И вменися ему в правду, в род и род до века.

История свидетельствует, что Финеес мечем предал смерти одного из начальников вместе с соблудившею с ним женою (см. Числ. 25, 7) и, таким образом, остановил не только болезнь, но и гнев Божий. Так сильна справедливость одного мужа, что прекращает общий погром. Обращай внимание не на самые события, но на цель их, и на намерение тех, кто совершал такие дела.
Финеес не был человекоубийцей, но только необычайный ревнитель. Ибо он делал угодное Богу, и поэтому прославляется за ревность. А иначе, если просто будешь судить о событиях и не станешь везде искать цели, то как бы и Финееса не назвать человекоубийцею. Не был Финеес человекоубийцей, но необычайный ревнитель был (Златоуст, Исидор).

32 И прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради:
33 Яко преогорчиша дух его, и разнствова устнами своима.

Моисей, объятый скорбью и гневом по причине необузданности своего народа, исполнял божественное повеление без обычного спокойствия: выразив некоторое сомнение в словах, он ударил по скале и извел воду, это и значит сказанное: разнствова (раздвоился) устнама своима, т.е. сказал, чего не следовало говорить.
За это и вознегодовал на него Бог и не допустил его ввести народ в землю обетованную. Если великий угодник Божий Моисей не за что-либо другое, как только за то, что при воде пререкания сказал роптавшему на недостаток воды народу: еда из камене сего изведу вам воду? (Числ. 20, 10), и после этого ударил жезлом своим дважды в камень, и потекло много воды, вместо того, чтобы только сказать скале, и она дала бы воду без ударения.
Итак, поскольку не сказал камню, как повелел ему Бог, во славу Божию, но говорил народу с негодованием и небрежно: за одно это только получил угрозу, что он не войдет в землю Обетованную. – Когда вижу, что он просит и не получает прощения: то по истине заключаю о строгости Божией вместе с апостолом; по истине убеждаюсь в верности сказанного: аще праведник едва спасается, нечестивый и грешный где явится? (1 Петр. 4, 18) (Феодорит, Василий В.).

34 Не потребиша языки, яже рече Господь им.
35 И смесишася во языцех, и навыкоша делом их.
36 И поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн.
37 И пожроша сыны своя и дщери своя бесовом.
38 И пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и дщерей, яже пожроша истуканным ханаанским: и убиена бысть земля их кровьми.
39 И осквернися в делех их, и соблудиша в начинаниих своих.
40 И разгневася яростию Господь на люди Своя, и омерзи достояние Свое.
41 И предаде я в руки врагов, и обладаша ими ненавидящии их.

Отступление от Бога называется блудодейством. Ибо Бог оказывал о них попечение такое, какое муж о жене своей; а они отступили и предались идолам (Златоуст, Исихий).

42 И стужиша им врази их, и смиришася под руками их.
43 Множицею избави я: тии же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониих своих.

Бог, наказывая их для вразумления, давал опять место и человеколюбию; но они воздавали Ему поступками враждебными, вынуждая Его быть строгим (Афанасий).

44 И виде Господь, внегда скорбети им, внегда услышаше моление их.
45 И помяну завет Свой, и раскаяся по множеству милости Своея.

Раскаянием Пророк называет облегчение наказания. Само по себе состояние раскаяния у Бога невозможно: Ему не бывает угодно – сегодня одно, завтра другое; но, премудро всем распоряжаясь, Он и наказание налагает и человеколюбие сохраняет (Златоуст).

46 И даде я в щедроты пред всеми пленившими я.

Бог, видя скорби и внимая молениям иудеев, как многомилостивый, переменил гнев Свой на милость, освободил их из плена и даже вложил в сердца пленивших их царей дать денег на постройку Божьего храма (Афанасий).

47 Спаси ны, Господи Боже наш, и собери ны от язык, исповедатися имени Твоему святому, хвалитися во хвале Твоей.
48 Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. И рекут вси людие: буди, буди.

Следует всему народу на голоса поющих отвечать: аминь. Ибо вместо: буди, буди, евреи говорят: аминь, аминь. Отсюда и в Церквах принято за обычай народу выражать согласие со славословием священника через слово: аминь, что означает «истинно», чтобы принять свое участие в прославлении Бога и получить Его благословение (Феодорит).

Псалтирь. Кафизма 15. Псалом 106


Аллилуиа, 106

Псалом с одной стороны предсказывает освобождение иудеев, а с другой – спасение всех людей, по неизреченному человеколюбию Божию, почему и надписан аллилуиа, т.е. «хвалите Бога». А поскольку все псалмы в образах сени говорят о том, что принадлежит нам, то и в этом псалме поищем предсказаний о нашем спасении, потому что существенное в пророчестве больше относится к нам, чем к тем (Златоуст).

1 Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его.

Должно исповедоваться Господеви исповеданием своих грехов – как Врачу, и благодарениям за благодеяния Его как Благодетелю: ибо Он Благ и Милостив и Человеколюбец (Евсевий).

2 Да рекут избавлении Господем, ихже избави из руки врага.
3 И от стран собра их: от восток и запад, и севера, и моря.
4 Заблудиша в пустыни безводней, пути града обительнаго не обретоша.
5 Алчуще и жаждуще, душа их в них исчезе.
6 И воззваша ко Господу, внегда скорбети им, и от нужд их избави я.

Пророк описывает падение людей во зло. От недостатка духовной пищи оскудела их сила и зло достигло высшей степени. Но один только глас, обращенный к Богу – претворил все в добро. Вот подлинное чудо! Не одним воздержанием от яств (пощением), но и воплем к Богу из сердца можем избавиться от диавола и страстей (Григорий Нисский, Иоанн Карпафский).

7 И настави я на путь прав, внити во град обительный.

Христос наставил людей к вере в Него и привел их во град обительный – Церковь (Афанасий).

8 Да исповедятся Господеви милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим.
9 Яко насытил есть душу тщу, и душу алчущу исполни благ.

Тело и Кровь Христова голод и жажду верных душ утоляет (Григорий Нисский).

10 Седящыя во тьме и сени смертней, окованныя нищетою и железом.

Все земное божественный Давид называет сению смертною, так как оно удаляет душу от истинной жизни. Окованные нищетою в добродетелях и железом от грехов. Как говорит и приточник: каждый связывается узами своих грехов (Притч. 5, 22) (Григорий Богослов).

11 Яко преогорчиша словеса Божия, и совет Вышняго раздражиша.
12 И смирися в трудех сердце их, и изнемогоша, и не бе помогаяй.

Причиной всех этих бедствий было непослушание Божию закону и отвержение совета Вышняго с пренебрежением по гордости (Григорий Нисский).

13 И воззваша ко Господу внегда скорбети им, и от нужд их спасе я:
14 И изведе я из тьмы и сени смертныя, и узы их растерза.
15 Да исповедятся Господеви милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим:
16 Яко сокруши врата медная, и вереи железныя сломи.

Имеет в виду снисшествие Спасителя даже до ада, в которое отверз Он врата адовы, заключенные для всех неразрешимыми узами. Ибо Он сказал: сущим во узах: изыдите; и сущим во тме: открыйтеся (Ис. 49, 9) (Афанасий).

17 Восприят я от пути беззакония их: беззаконий бо ради своих смиришася.

Пророк выражает ту мысль, что беззаконие – есть смирение. Ибо порок есть что-то тяжелое и тянет вниз, а что по подобию Божию, на высоте, то увлекает в свою бездну (Григорий Нисский).

18 Всякаго брашна возгнушася душа их, и приближишася до врат смертных.

Потому что не было слова, которое могло бы напитать их. Врата смертные – есть грехи, ведущие к смерти (Афанасий).

19 И воззваша ко Господу, внегда скорбети им, и от нужд их спасе я.

Смотри, как часто указывает пользу от скорби. Ибо везде говорит, что по воззванию спаслись и что по уверовании обратились к Богу. Для Бога имеет значение не вопль, устами испускаемый, но душевное расположение (Златоуст).

20 Посла слово Свое и исцели я, и избави я от растлений их.
21 Да исповедятся Господеви милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим.

Послал Бог Слово Свое Христа Спасителя на спасение рода человеческого от тления греха (Феодорит).

22 И да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости.

Уже не тельцов и овец, но словесные жертвы хваления требует Пророк. Спасенные отроки от пещи вавилонской восхотели показать благородное расположение спасшему их Богу. Побуждаемые Духом Святым, они не имели нужды в жертве из животных, так как все ими оставлено – они смиренномудренно возносят хвалу Богу, восприняв с собою в славословие всю тварь: благословите вся дела Господня, Господа (Дан. 3, 57). Вся – этим сказали все и ничего не оставили (Златоуст, Епифаний).

23 Сходящии в море в кораблех, творящии делания в водах многих:
24 Тии видеша дела Господня, и чудеса Его во глубине.

Здесь опять говорит о неразумии людей, что они, оставя безмятежную жизнь, произвольно пускаются в море на кораблях, и, вместо того, чтобы возделывать рай, – потопляют свои труды. А морем называет загруженную вещественностью жизнь: но и они увидеша дела Господня, ибо многократно претерпев кораблекрушение души в житейском зле, они увидели над собою дела Человеколюбия Господня (Григорий Нисский).

25 Рече, и ста дух бурен, и вознесошася волны его:
26 Восходят до небес, и низходят до бездн: душа их в злых таяше.

Пророк выразился приточно, научая этими словами, что по Божьему повелению приходят радости и печали. Под водами разумей искушения, которые возбуждают дух бурный, т.е. противный, когда Бог позволяет диаволу смущать души для упражнения и явления праведных. Мы должны претерпеть эти бедствия, пока не достигнем в пристанище хотения Его.
Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? – Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых… Без небесного Кормчего – Христа никому невозможно перейти лукавое море темных сил и воздымающиеся волны горьких искушений. Он дает душе силу – переплывать свирепые волны лукавства при страшных непогодах и бурных порывах ветров греха.
Он Сам укрощает волнение, как Ему это ведомо… Для того пришел Господь, чтобы в душу нашу вложить душу божественную (небесную), т.е. Божественного Духа (Григорий Нисский, Феодорит, Варсонофий В., Макарий В.).

27 Смятошася, подвигошася, яко пияный, и вся мудрость их поглощена бысть.

Такова сила Господня, что Он наводит такие бедствия, которые могут или умалить, или уничтожить и мудрых, и сильных, и богатых, чтобы ясно было, что эти казни посланы от Бога (Златоуст).

28 И воззваша ко Господу, внегда скорбети им, и от нужд их изведе я.
29 И повеле бури, и ста в тишину, и умолкоша волны его.

Этими словами намекает на многоразличные бедствия природы человеческой, которые никто не в состоянии прекратить человеческой мудростью, почему и Господь говорил: бдите и молитеся, да не внидете в напасть (Мк. 14, 38).
Как мореплаватели, будучи застигнуты бурею, побеждающею всякое искусство и ухищрение, спасаются через призывание Бога, так находящимся в искушениях не должно полагаться на свою силу, но иметь одно упование на Бога (Феодорит, Исихий).

30 И возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего.

Спаситель хочет, чтобы мы спаслись, но нам надлежит взывать непрестанно: «Спаси мя, Господи» – и спасет тебя; ибо некоторые взывали так и вошли в пристанище хотения Его (Варсонофий В.).

31 Да исповедятся Господеви милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим.
32 Да вознесут Его в церкви людстей, и на седалищи старец восхвалят Его.

Пророчество о том, что уверовавшие народы будут славить Спасителя в христианских Церквах. Седалище старец – священство (Златоуст, Феодорит).

33 Положил есть реки в пустыню, и исходища водная в жажду,
34 Землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней.
35 Положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходища водная.

Пророчество здесь слито и вводит лицо двух народов; говорит об отвержении одного и введении другого. Прежде напояемые обильными пророческими реками учения иудеи за свою злобу и развращенность совершенно лишены прежнего орошения. Под пустынею разумеет Церковь, которую Христос положил в озеро воды святого крещения. Исходища водная – слезы покаяния. Земля безводная – человек без благодати крещения (Афанасий, Златоуст).

36 И насели тамо алчущыя, и составиша грады обительны:
37 И насеяша села, и насадиша винограды, и сотвориша плод житен.
38 И благослови я, и умножишася зело, и скоты их не умали.

Пророк употребил образное выражение. Итак, апостолы посеяли семена спасительной проповеди и насадили для Бога духовные сады и принесли Ему зрелый плод. Скотами называет тех, кого они пасут. Ибо и Сам Господь верующих назвал овцами (Златоуст, Феодорит).

39 И умалишася, и озлобишася от скорби зол и болезни.
40 Излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути.

Давид снова предсказывает бедствия, которые постигли иудеев за их злобу. Ибо они оставили истинный Путь – Христа, а последовали своим помыслам, к которым они совратились и блуждают, не зная царского пути (Феодорит).

41 И поможе убогу от нищеты, и положи яко овцы отечествия.

А народу языческому, нищему в благодати, Господь помог и уверовавших в Него причитал избранному Своему стаду (Феодорит).

42 Узрят правии и возвеселятся: и всякое беззаконие заградит уста своя.
43 Кто премудр и сохранит сия: и уразумеют милости Господни.

Невозможно в уме вместить непостижимого смотрения Христова о спасении человека, «имиже бо Сам весть судьбами спасает». Только водящийся духовною мудростью способен уразуметь и познать человеколюбивое домостроительство Спасителя и сохранить божественное законоположение (Феодорит).

Псалтирь. Кафизма 15. Псалом 107


1 Песнь, псалом Давиду, 107

В псалме этом божественный Давид возвещает дарованное народам богопознание. Псалом составлен из двух псалмов: первые шесть стихов взяты из псалма 56, 812; остальные – из псалма 59, 714. Не удивляйтесь тому, что Давид пишет многократно одни и те же слова в различных псалмах: ибо это свойственно божественным пророчествам – повторять одно и то же для большего вразумления (Афанасий).

2 Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: воспою и пою во славе моей.

Как золото многократно очищается огнем, так Господь, по благости Своей, очищает человека многими искушениями и испытывает, и делает опытным в ведении браней сердечных, так что человек не возвращается мыслями к неправдам и унижениям, каким подвергали его люди; но смиряется перед Богом и на Него возлагает все упование свое, говоря: готово сердце мое, Боже.
Испытывать брани необходимо для рабов Божиих, чтобы устоять в добре, получить от Бога честь и вкусить радости от трудов своих… Если кто из вас потерпит клевету, то пусть примет это с радостью, и все свое предаст Господу, Который есть праведный Судия и Мздовоздаятель (Антоний В., Симеон Новый Богослов).

3 Востани слава моя, востани псалтирю и гусли: востану рано.

Утренние часы, время рассвета – как наиболее пригодные из всего дня, Пророк посвящает Богу. Под псалтирью и гуслями разумеет силы душевные и чувства телесные, а славою называет свою совесть (Златоуст, Афанасий, Евсевий).

4 Исповемся Тебе в людех, Господи, пою Тебе во языцех.

Пророчествует об иудеях и язычниках, уверующих во Христа Господа (Феодорит).

5 Яко велия верху небес милость Твоя, и до облак истина Твоя.

Величие милости Божией превышает высоту небесную. Облаками называет пророков, апостолов и святых учителей; потому что ими, как некиими облаками, приносится людям духовное орошение; от них научились мы истинной вере (Афанасий, Феодорит).

6 Вознесися на Небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя.

Вознесися значит: яви Себя превознесенным выше всех и вся земля да познает славу Твою. Это сказал и блаженный Аввакум: покры небеса добродетель Его, и хваления Его исполнь земля (Авв. 3, 3) (Феодорит).

7 Яко да избавятся возлюбленнии Твои: спаси десницею Твоею и услыши мя.

Возлюбленнии – люди, спасенные божественным человеколюбием. Десница – Сын Божий, тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть (Ин. 3, 16) (Златоуст).

8 Бог возглагола во святем Своем: вознесуся и разделю Сикиму, и удоль селений размерю.
9 Мой есть Галаад, и Мой есть Манассий, и Ефрем заступление главы Моея, Иуда царь Мой.
10 Моав коноб упования Моего, на Идумею наложу сапог Мой: Мне иноплеменницы покоришася.

Бог возглагола благодатию Всесвятаго Духа. В историческом смысле Пророк предсказывает о возвращении из плена и разделении колен иудейских (см. Пс. 59); но в подлинном смысле – здесь пророчество о царствовании от Иуды происшедшего по плоти Владыки Христа над всею тварью (Феодорит).

11 Кто введет мя во град ограждения; или кто наставит мя до Идумеи;
12 Не Ты ли, Боже, отринувый нас; и не изыдеши, Боже, в силах наших;

Град ограждения есть Церковь, огражденная Божиею силою; ее же называет и Идумеею. Пророк эти слова говорит как бы от лица кающегося и желающего получить веру во Христа народа иудейского, отринутого за грехи от благодати Божией. Приличны эти слова и всякому кающемуся (Афанасий).

13 Даждь нам помощь от скорби: и суетно спасение человеческо.

За чрезмерную скорбь дарует Господь помощь ищущим Его. Таков был и Павел, хвалившийся скорбями, и за это мог говорить: когда я немощен, тогда силен (2 Кор. 12, 10). Скорбь – есть труд для приобретения добродетели, а помощь – последующая за нею благодать Божия. А всякая надежда на людей без Божьего содействия – напрасна и суетна (Златоуст, Василий В., Максим).

14 О Бозе сотворим силу, и Той уничижит враги наша.

Возымеем упование на Божию силу, и в едином Боге будем искать надежду спасения; ибо естество человеческое безсильно в отношении к видимым врагам и удобоуловляемо грехом. Но Богом мы можем сотворить силу, Который стал для нас оружием благоволения (Пс. 5, 13) (Афанасий, Кирилл).

Псалтирь. Кафизма 15. Псалом 108


В конец, псалом Давиду, 108

Давид изображает страдания Христовы и будущее наказание Иуде и другим некоторым таковым. Должно же знать, что все сказанное в виде желания, говорится пророчественно. Псалмопевец не желает, чтобы совершилось это, а только предсказывает, что будет это, по причине их злобы. Сперва говорит псалом об Иуде, а затем и против людей, восстающих на священство, и об участи тех, которые обижают ближних (Златоуст, Афанасий).

1 Боже, хвалы моея не премолчи:

Эти слова говорит Христос. Как Человек, Он молится, исполняя меру правды человеческой; а как Бог, Он принимает искренние молитвы молящихся. А хвалою Он называет страдания. И в божественном Евангелии Он называет их славою, когда говорит: прииде час, да прославится Сын человеческий (Ин. 12, 23) (Феодорит).

2 Яко уста грешнича и уста льстиваго на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым.

Уста грешнича – уста диавола; уста льстивого – уста Иуды предателя; потому что оба говорили против Христа (Афанасий).

3 И словеси ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туне.

Видишь ли лукавство в высшей степени? Оно-то особенно оскорбляет Бога, именно: когда злое дело производится с намерением, с умыслом и великим усилием (Златоуст).

4 Вместо еже любити мя, оболгаху мя, аз же моляхся:
5 И положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое.

За благодеяния и любовь к народу иудеи возненавидели и распяли Христа, но Он за них молился и просил: Отче, отпусти им, не ведят бо что творят (Лк. 23, 34). Это любомудрие, смирение, кротость, благоговение души. Это сильнейшее оружие и непобедимое заступление (Златоуст).

6 Постави на него грешника, и диавол да станет одесную его.

Это пророческое выражение имеет значение будущего времени и имеет только вид повеления, вместо: будет начальствовать (станет) диавол над Иудою (Афанасий, Феодорит).

7 Внегда судитися ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех.

Несчастный был осужден и своей совестью, и от иудеев, которые сказали: что нам до того? смотри сам (Мф. 27, 4). И молитва его да будет в грех, подобно как и многих других: таковы язычники, которые молятся идолам и твари; таковы и иудеи, которые приносят молитву Богу не чрез Иисуса Христа. А также и тем, которые молятся с гневом, с помыслами о житейском или находясь во вражде молитва бывает в грех – за недостойное дерзновение беседовать с Богом (Афанасий, Димитрий).

8 Да будут дние его мали, и епископство его да приимет ин.

Это случилось не только с Иудою, но и со всеми неверными иудеями. Ибо Иуда после предательства тотчас повесился и апостольство его по жребию получил Матфей, как повествует об этом первоверховный Петр (см. Деян. 1, 20, 26). А из враждовавших иудеев одни были истреблены, а другие отведены в рабство. Достоинство их получили христиане (Феодорит, Епифаний).

9 Да будут сынове его сири, и жена его вдова.

Эти и последующие слова нельзя разуметь об Иуде (ибо Писание об этом не упоминает), но Давид этим предсказывает о ком-то другом, злоумышлявшем против священников, на котором и исполнилось это пророчество – чтобы мы знали, как велико зло восставать на священников Божиих и употреблять против них коварство и неправду. В высшем смысле: сыны – помыслы, сири – как лишенные благодати Христовой; а жена – душа есть, потому что и она стала вдовствовать в беззаконии, отпадши от Христа (Златоуст, Афанасий).

10 Движущеся да преселятся сынове его, и воспросят, да изгнани будут из домов своих.
11 Да взыщет заимодавец вся, елика суть его, и да восхитят чуждии труды его.
12 Да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряяй сироты его.
13 Да будут чада его в погубление, в роде едином да потребится имя его.
14 Да воспомянется беззаконие отец его пред Господем, и грех матере его да не очистится.
15 Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их.

Как добродетель отцов часто искупляла согрешивших детей, как например: благочестие Давида – Соломона; так и злонравие отцов может навлечь наказание на подобных им детей, как соучастников злодейства отца своего (Феодорит).

16 Занеже не помяну сотворити милость, и погна человека нища и убога, и умилена сердцем умертвити.

Разумеет Самого Господа, Который обнища, богат сый, да мы нищетою Его обогатимся (2 Кор. 8, 9). И умилена сердцем умертвити, т.е. скорбящего. Ибо Христос скорбел, видя их погибель (Афанасий).

17 И возлюби клятву, и приидет ему: и не восхоте благословения, и удалится от него.
18 И облечеся в клятву яко в ризу, и вниде яко вода во утробу его, и яко елей в кости его.
19 Да будет ему яко риза, в нюже облачится, и яко пояс, имже выну опоясуется.
20 Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголющих лукавая на душу мою.

Псалмопевец внушает, что бедствия у всех людей происходят от собственной их вины, когда они собственными своими делами и поступками отвергают добро и сами себя подвергают наказаниям. И не только за дела, но и за слова полагаются жесточайшие наказания (Златоуст).

21 И ты, Господи, Господи, сотвори со мною имене ради Твоего, яко блага милость Твоя.

Господь молится здесь Отцу, как Человек, чтобы научить и нас скромности и смирению, когда нас обижают, и чтобы, таким образом, чрез смирение мы привлекли к себе помощь Божию (Златоуст).

22 Избави мя, яко нищ и убог есмь аз, и сердце мое смятеся внутрь мене.

Об этом находим в священном Евангелии. Ибо исходя на страдание, сказал Он: ныне душа Моя возмутися: и что реку? Отче, спаси Мя от часа сего, но сего ради приидох на час сей (Ин. 12, 27) (Афанасий, Феодорит).

23 Яко сень, внегда уклонитися ей, отъяхся: стрясохся яко прузи.

Христос проводил жизнь подобно носимой ветром саранче, не имея у Себя ни города, ни веси, ни дома, но переходя с места на место; и подобно уклонившейся тени – принял конец жизни. Сень – тень, прузи – гусеницы (Афанасий).

24 Колена моя изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елеа ради.

Видишь ли, какое Он оружие употреблял против козней и злобы на Него? Он проводил жизнь, не допускавшую никаких излишеств, но строгую и суровую (Златоуст, Феодорит).

25 И аз бых поношение им: видеша мя, покиваша главами своими.

Это исполнилось на кресте (см. Мф. 27, 39) (Афанасий).

26 Помози ми, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей.
27 И да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил еси ю.
28 Прокленут тии, и Ты благословиши: востающии на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится.

Этими словами научает нас любомудрию и показывает, что хотя бы люди предавали праведника безчисленным бедствиям, при благословении Божием никакого вреда не бывает от них, но на них же самих обратится стыд и безчестие (Златоуст).

29 Да облекутся оболгающии мя в срамоту, и одеждутся яко одеждею студом своим.

Смотри, как просит, чтобы они были преданы не наказанию, а стыду и посрамлению, чтобы это послужило для них уроком ко исправлению и поводом к перемене их к лучшему (Златоуст).

30 Исповемся Господеви зело усты моими, и посреде многих восхвалю Его.

Христос – есть глава Церкви, а верующие называются телом Христа; и поэтому песнопения Церкви Господь именует собственными Своими песнопениями. Ибо устами Церкви восхваляет Отца (Афанасий, Феодорит).

31 Яко предста одесную убогаго, еже спасти от гонящих душу мою.

Убогий разумеется Христос Сын Божий, обнищавший ради нашего спасения. В нравственном отношении убогий есть и тот, кто всегда имеет в душе смиренномудрие, кто не признает в себе никакого своего действия в добродетели без Бога (Максим).

Вы ознакомились «Псалтирь. Кафизма 15», читайте «Псалтирь. Кафизма 16»

Группа «Вконтакте»

Подписывайтесь на канал в «Ю-Туб»