Псалтирь. Кафизма 11. Видео с субтитрами – чтение на церковнославянском языке, текст русским и церковнославянским шрифтом, толкование.


Псалтирь. Кафизма 11.

Псалом 77

Ра́зума Аса́фу

1 Внемли́те, лю́дие мои́, зако́ну моему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы уст мои́х.
2 Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния испе́рва.
3 Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша нам:
4 не утаи́шася от чад их в род ин, возвеша́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его́, и чудеса́ Его́, я́же сотвори́.
5 И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м свои́м,
6 я́ко да позна́ет род ин, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м свои́м:
7 да положа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут дел Бо́жиих, и за́поведи Его́ взы́щут.
8 Да не бу́дут я́коже отцы́ их, род стропти́в и преогорчева́яй, род и́же не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Бо́гом ду́ха своего́.
9 Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася в день бра́ни:
10 не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его́ не восхоте́ша ходи́ти.
11 И забы́ша благодея́ния Его́, и чудеса́ Его́, я́же показа́ им
12 пред отцы́ их, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей, на по́ли Танео́се.
13 Разве́рзе мо́ре, и проведе́ их, предста́ви во́ды я́ко мех.
14 И наста́ви я́ о́блаком во дни, и всю нощь просвеще́нием огня́.
15 Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе,
16 и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ я́ко ре́ки во́ды.
17 И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему́, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней;
18 и искуси́ша Бо́га в сердца́х свои́х, вопроси́ти бра́шна душа́м свои́м.
19 И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бог угото́вати трапе́зу в пусты́ни?
20 Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлеб мо́жет да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Свои́м?
21 Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и огнь возгоре́ся во Иа́кове, и гнев взы́де на Изра́иля,
22 я́ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его́.
23 И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе,
24 и одожди́ им ма́нну я́сти, и хлеб небе́сный даде́ им.
25 Хлеб а́нгельский яде́ челове́к, бра́шно посла́ им до сы́тости.
26 Воздви́же юг с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва,
27 и одожди́ на ня я́ко прах пло́ти, и я́ко песо́к морски́й пти́цы перна́ты.
28 И нападо́ша посреде́ ста́на их, о́крест жили́щ их.
29 И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние их принесе́ им.
30 Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х их:
31 и гнев Бо́жий взы́де на ня, и уби́ мно́жайшая их, и избра́нным Изра́илевым запя́т.
32 Во всех сих согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его́.
33 И исчезо́ша в суете́ дни́е их, и ле́та их со тща́нием.
34 Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его́, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу:
35 и помяну́ша, я́ко Бог Помо́щник им есть, и Бог Вы́шний Изба́витель им есть.
36 И возлюби́ша Его́ усты́ свои́ми, и язы́ком свои́м солга́ша Ему́:
37 се́рдце же их не бе пра́во с Ним, ниже́ уве́ришася в заве́те Его́.
38 То́йже есть щедр, и очи́стит грехи́ их, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего́.
39 И помяну́, я́ко плоть суть, дух ходя́й и не обраща́яйся.
40 Колькра́ты преогорчи́ша Его́ в пусты́ни, прогне́ваша Его́ в земли́ безво́дней?
41 И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша,
42 и не помяну́ша руки́ Его́ в день, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́юшаго,
43 я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се,
44 и преложи́ в кровь ре́ки их, и исто́чники их, я́ко да не пию́т.
45 Посла́ на ня пе́сия му́хи и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́.
46 И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пруго́м.
47 Уби́ гра́дом виногра́ды их, и черни́чие их сла́ною,
48 и предаде́ гра́ду скоты́ их, и име́ние их огню́.
49 Посла́ на ня гнев я́рости Своея́, я́рость и гнев и скорбь, посла́ние а́нгелы лю́тыми.
50 Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти душ их: и скоты́ их в сме́рти заключи́,
51 и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих Ха́мовых.
52 И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни,
53 и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их покры́ мо́ре.
54 И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его́.
55 И изгна́ от лица́ их язы́ки, и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева.
56 И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его́ не сохрани́ша,
57 и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ их, преврати́шася в лук развраще́н,
58 и прогне́ваша Его́ в хо́лмех свои́х и во истука́нных свои́х раздражи́ша Его́.
59 Слы́ша Бог и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля,
60 и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в челове́цех.
61 И предаде́ в плен кре́пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в,
62 и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя́, и достоя́ние Свое́ презре́.
63 Ю́ношы их пояде́ огнь, и де́вы их не осе́тованы бы́ша;
64 свяще́нницы их мече́м падо́ша, и вдови́цы их не опла́каны бу́дут.
65 И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́,
66 и порази́ враги́ Своя́ вспять, поноше́ние ве́чное даде́ им.
67 И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́,
68 и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́,
69 и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое́, на земли́ основа́ и́ в век.
70 И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т eго́ от стад о́вчих.
71 От дои́лиц поя́т eго́ пасти́ Иа́кова раба́ Своего́ и Изра́иля достоя́ние Свое́.
72 И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ есть.

Слава:

Псалом 78

Псало́м Аса́фу

1 Бо́же, приидо́ша язы́цы в достоя́ние Твое́, оскверни́ша храм святы́й Твой,
2 положи́ша Иерусали́м я́ко ово́щное храни́лище, положи́ша тру́пия раб Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным, пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м.
3 Пролия́ша кровь их я́ко во́ду о́крест Иерусали́ма, и не бе погреба́яй.
4 Бы́хом поноше́ние сосе́дом на́шым, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас.
5 Доко́ле, Го́споди, прогне́ваешися до конца́? Разжже́тся я́ко огнь рве́ние Твое́?
6 Проле́й гнев Твой на язы́ки не зна́ющыя Тебе́, и на ца́рствия, я́же и́мене Твоего́ не призва́ша,
7 я́ко поядо́ша Иа́кова, и ме́сто eго́ опустоши́ша.
8 Не помяни́ на́ших беззако́ний пе́рвых: ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́.
9 Помози́ нам, Бо́же, Спаси́телю наш, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви ны, и очи́сти грехи́ на́ша и́мене ра́ди Твоего́.
10 Да не когда́ реку́т язы́цы, где есть Бог их? И да уве́стся во язы́цех пред очи́ма на́шима отмще́ние кро́ве раб Твои́х пролиты́я.
11 Да вни́дет пред Тя воздыха́ние окова́нных, по вели́чию мы́шцы Твоея́ снабди́ сы́ны умерщвле́нных.
12 Возда́ждь сосе́дом на́шым седмери́цею в не́дро их поноше́ние их, и́мже поноси́ша Тя, Го́споди.
13 Мы же, лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Твоея́, испове́мыся Тебе́, Бо́же, во век, в род и род возвести́м хвалу́ Твою́.

Псалом 79

1 В коне́ц, о изме́ншихся, свиде́ние Аса́фу, псало́м

2 Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, седя́й на Херуви́мех, яви́ся,
3 пред Ефре́мом и Beниами́ном и Манасси́ем, воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́ во е́же спасти́ нас.
4 Бо́же, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
5 Го́споди Бо́же сил, доко́ле гне́ваешися на моли́тву раб Твои́х?
6 Напита́еши нас хле́бом сле́зным, и напои́ши нас слеза́ми в ме́ру.
7 Положи́л еси́ нас в пререка́ние сосе́дом на́шым, и врази́ на́ши подражни́ша ны.
8 Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.
9 Виногра́д из Еги́пта прене́сл еси́, изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́.
10 Путесотвори́л еси́ пред ним, и насади́л еси́ коре́ния eго́, и испо́лни зе́млю.
11 Покры́ го́ры сень eго́, и ве́твия eго́ ке́дры Бо́жия;
12 простре́ ро́зги eго́ до мо́ря, и да́же до рек о́трасли eго́.
13 Вску́ю низложи́л еси́ опло́т eго́, и объима́ют и́ вси мимоходя́щии путе́м?
14 Озоба́ и́ вепрь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́.
15 Бо́же сил, обрати́ся у́бо, и при́зри с Небесе́ и виждь, и посети́ виногра́д сей,
16 и соверши́ и́, eго́же насади́ десни́ца Твоя́, и на сы́на челове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́.
17 Пожже́н огне́м и раско́пан, от запреще́ния лица́ Твоего́ поги́бнут.
18 Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Твоея́, и на сы́на челове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́,
19 и не отсту́пим от Тебе́; оживи́ши ны, и и́мя Твое́ призове́м.
20 Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.

Псалом 80

1 В коне́ц, о точи́лех, псало́м Аса́фу

2 Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю,
3 приими́те псало́м и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми,
4 воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый день пра́здника ва́шего,
5 я́ко повеле́ние Изра́илеви есть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю.
6 Свиде́ние во Ио́сифе положи́ е́, внегда́ изы́ти eму́ от земли́ Еги́петския, язы́ка eго́же не ве́дяше услы́ша.
7 Отъя́т от бре́мене хребе́т eго́, ру́це eго́ в коши́ порабо́тасте.
8 В ско́рби призва́л Мя еси́, и изба́вих тя, услы́шах тя в та́йне бу́рне, искуси́х тя на воде́ пререка́ния.
9 Слы́шите, лю́дие мои́, и засвиде́тельствую вам, Изра́илю, а́ще послу́шаеши Мене́.
10 Не бу́дет Тебе́ бог нов, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му.
11 Аз бо есмь Госпо́дь Бог твой, изведы́й тя от земли́ Еги́петския, разшири́ уста́ Твоя́, и испо́лню я́.
12 И не послу́шаша лю́дие мои́ гла́са Моего́, и Изра́иль не внят Ми:
13 и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц их, по́йдут в начина́ниих свои́х.
14 А́ще бы́ша лю́дие Мои́ послу́шали Мене́, Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́л,
15 ни о чесо́м же у́бо враги́ eго́ смири́л бых, и на оскорбля́юшыя их возложи́л бых ру́ку Мою́.
16 Врази́ Госпо́дни солга́ша Eму́, и бу́дет вре́мя их в век.
17 И напита́ их от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти их.

Слава:

Псалом 81

Псало́м Аса́фу

1 Бог ста в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит.
2 Доко́ле су́дите непра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете?
3 Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте.
4 Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите eго́.
5 Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме хо́дят: да подви́жатся вся основа́ния земли́.
6 Аз рех: бо́зи есте́, и сы́нове Вы́шняго вси.
7 Вы же я́ко челове́цы умира́ете, и я́ко еди́н от князе́й па́даете.
8 Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.

Псалом 82

1 Песнь псалма Асафу

2 Бо́же, кто уподо́бится Тебе́? Не премолчи́ ниже́ укроти́, Бо́же.
3 Я́ко се врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя воздвиго́ша главу́.
4 На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́.
5 Ре́ша: прииди́те и потреби́м я́ от язы́к, и не помяне́тся и́мя Изра́илево ктому́.
6 Я́ко совеща́ша единомышле́нием вку́пе, на Тя заве́т завеща́ша:
7 селе́ния Идуме́йска, и Исма́илите, Моа́в и Ага́ряне:
8 Гева́л и Аммо́н и Амали́к, иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ре,
9 и́бо и Ассу́р прии́де с ни́ми, бы́ша в заступле́ние сыново́м Ло́товым.
10 Сотвори́ им я́ко Мадиа́му и Сиса́ре, я́ко Иави́му в пото́це Ки́ссове.
11 Потреби́шася во Аендо́ре, бы́ша я́ко гной земны́й.
12 Положи́ кня́зи их, я́ко Ори́ва и Зи́ва, и Зеве́а и Салма́на, вся кня́зи их,
13 и́же ре́ша: да насле́дим себе́ святи́лише Бо́жие.
14 Бо́же мой, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко трость пред лице́м ве́тра.
15 Я́ко огнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры,
16 та́ко пожене́ши я́ бу́рею Твое́ю, и гне́вом Твои́м смяте́ши я́.
17 Испо́лни ли́ца их безче́стия, и взы́щут и́мене Твоего́, Го́споди.
18 Да постыдя́тся и смяту́тся в век ве́ка, и посра́мятся и поги́бнут.
19 И да позна́ют, я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь, Ты еди́н Вы́шний по всей земли́.

Псалом 83

1 В коне́ц, о точи́лех, сыно́м Коре́овым, псало́м

2 Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил!
3 Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве.
4 И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой.
5 Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя.
6 Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́,
7 во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй.
8 По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не.
9 Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль.
10 Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́.
11 Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих.
12 Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием.
13 Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Псалом 84

1 В коне́ц, сыно́м Коре́овым, псало́м

2 Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль:
3 оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их.
4 Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́.
5 Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас.
6 Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род?
7 Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́.
8 Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам.
9 Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́.
10 Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу.
11 Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася.
12 И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че,
13 и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой.
14 Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Слава:

По 11–й кафисме, Трисвятое по Отче наш:

Таже тропари, глас 7: Иму́щи, душе́ моя́, врачевство́ покая́ния, приступи́ слезя́щи, воздыха́нием вопию́щи: Врачу́ душ и теле́с, свободи́ мя, Человеколю́бче, от мно́гих согреше́ний, сопричти́ мя блудни́це, и разбо́йнику, и мытарю́, и да́руй ми, Бо́же, беззако́ний мои́х проще́ние, и спаси́ мя.

Слава: Мытаре́ву покая́нию не поревнова́х, и блудни́цы слез не стяжа́х: недоуме́юся бо от ослепле́ния о таково́м исправле́нии, но Твои́м благоутро́бием спаси́ мя, Христе́ Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

И ныне: Богоро́дице Де́во Нескве́рная, Сы́на Твоего́ моли́ с го́рними си́лами, проще́ние прегреше́ний нам пре́жде конца́ дарова́ти и ве́лию ми́лость.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́йдем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просвеще́ние душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Видео на церквонославянском языке.


Видео на церквонославянском языке, русский шрифт.
Святоотеческое толкование.

Псалтирь. Кафизма 11, видео с субтитрамиСодержание:
Псалом 77
Псалом 78
Псалом 79
Псалом 80
Псалом 81
Псалом 82
Псалом 83
Псалом 84


Псалом 77


Разума Асафу, 77

Псалом этот, разума пророческого исполненный, предостерегает от бедствий, которые случились с иудеями по их неразумию. Говорит в этом псалме пророк Давид как бы от лица Христа к верующим христианам, увещевая их внимать закону евангельскому (Златоуст, Афанасий).

1 Внемлите, людие мои, закону моему, приклоните ухо ваше во глаголы уст моих.

Спаситель требует от своего народа напряженного слуха, чтобы он не подвергся одной участи с прежним иудейским народом, не послушавшим Бога. Повелевает тщательно исследовать закон евангельский и от всего сердца выслушать пророчество (Евсевий, Златоуст, Феодорит).

2 Отверзу в притчах уста моя, провещаю ганания исперва.

Ганания – тайные слова пророческие, открытые светом Евангелия Христова (Иероним).

3 Елика слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам:
4 Не утаишася от чад их в род ин, возвешающе хвалы Господни и силы Его, и чудеса Его, яже сотвори.
5 И воздвиже свидение во Иакове, и закон положи во Израили: елика заповеда отцем нашим, сказати я сыновом своим.
6 Яко да познает род ин, сынове родящиися, и востанут и поведят я сыновом своим.
7 Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут.
8 Да не будут якоже отцы их, род строптив и преогорчеваяй, род иже не исправи сердца своего, и не увери с Богом духа своего.

Род строптив – сердце непостоянное: то к Богу, то к Моисею, то к тельцу, то к другим идолам (Феодорит).

9 Сынове Ефремли наляцающе и стреляюше луки, возвратишася в день брани.

Особенно неверно Богу было колено Ефремово, которое само впало в идолопоклонство золотым тельцам и вовлекло в него и другие 9 колен. За эту измену Бог лишил их мужества: обладая большим искусством стрелять из лука, они, впав в малодушие, убоялись и обратились назад в день битвы (Феодорит).

10 Не сохраниша завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходити.
11 И забыша благодеяния Его, и чудеса Его, яже показа им.
12 Пред отцы их, яже сотвори чудеса в земли Египетстей, на поли Танеосе.

В немногих словах Пророк напомнил им все чудеса, за забвение которых он их упрекает. Поле Танеосе – это обширнейшее владение фараона, находившееся вблизи города Таниса, столицы царства фараона (Златоуст, Феодорит).

13 Разверзе море, и проведе их: представи воды яко мех.
15 И настави я облаком во дни, и всю нощь просвещением огня.
15 Разверзе камень в пустыни, и напои я яко в бездне мнозе.
16 И изведе воду из камене: и низведе яко реки воды.
17 И приложиша еще согрешати Ему, преогорчиша Вышняго в безводней.

Пророк обвиняет иудеев в том, что они, получая такие чудеса, продолжали грешить против Чудотворца, оставаясь неблагодарными Щедродавцу (Златоуст, Феодорит).

18 И искусиша Бога в сердцах своих, воспросити брашна душам своим.

Они вознамерились искусить Божию силу и, захотев пищи, не просили ее, но жаловались на Бога, как якобы не могущего пропитать их (Феодорит).

19 И клеветаша на Бога, и реша: еда возможет Бог уготовати трапезу в пустыни;

Самое тяжкое преступление – клеветать на Бога (Златоуст).

20 Понеже порази камень, и потекоша воды, и потоцы наводнишася: еда и хлеб может дати, или уготовати трапезу людем Своим;
21 Сего ради слыша Господь и презре, и огнь возгореся во Иакове, и гнев взыде на Израиля:
22 Яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его.

За ропот Бог справедливо разгневался и попалил огнем безблагодарных (Златоуст).

23 И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзе:

Пророк говорит об облаках, находящихся выше естественных облак и называет их дверями небес (Златоуст).

24 И одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им.
25 Хлеб ангельский яде человек: брашно посла им до сытости.

Апостол говорит: брашно духовное ядоша (1 Кор. 10, 3), т.е. Бог питал их души (кроме манны) еще некоторою разумною небесною силою, какою питает и ангелов – хлебом ангельским (Афанасий).

26 Воздвиже юг с небесе, и наведе силою Своею лива:
27 И одожди на ня яко прах плоти, и яко песок морский птицы пернаты.
28 И нападоша посреде стана их, окрест жилищ их.
29 И ядоша и насытишася зело, и желание их принесе им.
30 Не лишишася от желания своего: еще брашну сущу во устех их,
31 И гнев Божий взыде на ня, и уби множайшая их, и избранным Израилевым запят.
32 Во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем Его:

Бог удовлетворил страстное желание иудеев иметь мясо; но когда они ели его, Он убил упитанных в нечестии за ненасытимость; за то, что не поверили в то, что Бог может дать им пищу. Однако нечестивые продолжали согрешать (Златоуст, Феодорит).

33 И исчезоша в суете дние их, и лета их со тщанием.

Предавшись суете со всем тщанием – они во грехах и отходили из этой жизни (Феодорит).

34 Егда убиваше я, тогда взыскаху Его, и обращахуся, и утреневаху к Богу:

Всяцей бо злобе научила праздность (Сир. 33, 28). Это изречение Писания подтверждают как ежедневные события, так и случившееся с нашими предками. Итак, скорби, искушения и все случающиеся с нами неприятности не менее радостей доказывают Божие о нас попечение. Поэтому и наказывает Господь по Своей благости, чтобы человек вразумился от наказания и сделался лучшим.
Кроме того, настоящее наказание уменьшает тяжесть будущего мучения. Видишь ли неизреченное человеколюбие и безпредельное богатство благости, как Бог предпринимает все, чтобы мы, и согрешивши, потерпели наказание легче заслуженного (Златоуст).

35 И помянуша, яко Бог Помощник им есть, и Бог Вышний Избавитель им есть.
36 И возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему:
37 Сердце же их не бе право с Ним, ниже уверишася в завете Его.
38 Тойже есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратити ярость Свою, и не разжжет всего гнева Своего.
39 И помяну, яко плоть суть: дух ходяй и не обращаяйся.

Бог умилосердился над ними; хотя видел, что совершенно предались они плотскому мудрованию и не обращаются к покаянию. Только по великому Своему человеколюбию Он не погубил всех евреев в пустыне, но пощадил и помиловал (Афанасий).

40 Коль краты преогорчиша Его в пустыни, прогневаша Его в земли безводней;
41 И обратишася, и искусиша Бога, и Святаго Израилева раздражиша.

Давид показывает Божие долготерпение и удивляется глубине нечестия иудеев – даже в пустыни, в земле безводней, терпя нужду – они прогневляли и многажды преогорчевали Его, когда следовало бы быть смиренными. Святой Израилев – Моисей и Христос. Ибо как на Моисея, так и на Иисуса Христа роптали они (Златоуст).

42 И не помянуша руки Его в день, воньже избави я из руки оскорбляюшаго:

Описывает второй способ благодетельности, а именно: бедствия, постигшие врагов (Афанасий).

43 Якоже положи во Египте знамения Своя, и чудеса Своя на поли Танеосе.
44 И преложи в кровь реки их, и источники их, яко да не пиют.
45 Посла на ня песия мухи и поядоша я, и жабы, и растли я.
46 И даде рже плоды их, и труды их пругом.
47 Уби градом винограды их, и черничие их сланою.
48 И предаде граду скоты их, и имение их огню.
49 Посла на ня гнев ярости Своея, ярость и гнев и скорбь, послание ангелы лютыми.

Псалом дополняет то, что умолчано Моисеем (см. Исх. 12, 29). Ангелы люты – это силы, служащие для исполнения наказаний. Бог наказывал египтян не Сам, но через добрых ангелов. Яростию, гневом и скорбию Пророк называет жестокие казни (Златоуст, Феодорит).

50 Путесотвори стезю гневу Своему: и не пощаде от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи.
51 И порази всякое первородное в земли Египетстей, начаток всякаго труда их в селениих Хамовых.
52 И воздвиже яко овцы люди Своя, и возведе я яко стадо в пустыни,
53 И настави я на упование, и не убояшася: и враги их покры море.
54 И введе я в гору святыни Своея, гору сию, юже стяжа десница Его.

Повелел твердо уповать на Него и не приходить в боязнь. Гора святыни – Иерусалим и Церковь Святая, юже десница Божия, Христос Господь, стяжа Себе Кровию Своею на Кресте излиянною на Голгофской горе (Златоуст).

55 И изгна от лица их языки, и по жребию даде им [землю] ужем жребодаяния, и всели в селениих их колена Израилева.
56 И искусиша и преогорчиша Бога Вышняго, и свидений Его не сохраниша.
57 И отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их: превратишася в лук развращен.
58 И прогневаша Его в холмех своих, и во истуканных своих раздражиша Его.
59 Слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля,
60 И отрину скинию Силомскую, селение еже вселися в человецех.
61 И предаде в плен крепость их, и доброту их в руки врагов.
62 И затвори во оружии люди Своя, и достояние Свое презре.
63 Юношы их пояде огнь, и девы их не осетованы быша.
64 Священницы их мечем падоша, и вдовицы их не оплаканы будут.

Девы их не осетованы, быша, потому что некому было попечалиться и пожалеть об умерших (Златоуст).

65 И воста яко спя Господь, яко силен и шумен от вина.
66 И порази враги Своя вспять, поношение вечное даде им.
67 И отрину селение Иосифово, и колено Ефремово не избра:
68 И избра колено Иудово, гору Сионю, юже возлюби.
69 И созда яко единорога святилище Свое: на земли основа и в век.

И избра колено Иудово ради Мессии; гору Сион возлюби ради храма, на ней построенного; святилищем называет иерусалимский храм, настолько сильный и славный, как силен и славен между зверями единорог (носорог) (Афанасий).

70 И избра Давида раба Своего, и восприят его от стад овчих.
71 От доилиц поят его, пасти Иакова раба Своего, и Израиля достояние Свое.

Давид был даже не совершенный пастырь, а помощник пастыря, который обхаживал рождающихся овец. И этот пастух соделался для евреев учителем добрых нравов, преподав им то, чем в особенности сам отличался: кротостью и незлобием сердца (Афанасий, Феодорит).

72 И упасе я в незлобии сердца своего, и в разумех руку своею наставил я есть.

Пророк явно говорит здесь о Христе; поистине в сердце Которого не было злобы, и разумом рук Своих Он упас, наставил и восстановил все погибшее человечество. Давид был отцом и образом Христа, почему и взят не от стада, но от стад овчих, потому что много стад у Христа человеческих, ангельских и других разумных и невидимых сил (Исихий, Златоуст).

Псалом 78


Псалом Асафу, 78

Давид, по Божественному откровению свыше, возвещает свою пророческую скорбь о предстоящем разорении Иерусалима нечестивыми, что впоследствии и сбылось. Содержится в псалме и плачевный глас к Богу бедствуемой Православной Церкви (Афанасий, Иероним).

1 Боже, приидоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой.

Благодать Святаго Духа премудро вразумила начать так свою молитву терпящих жестокие бедствия. Пророк от лица благочестивых изображает не собственные свои страдания, но нечестивое поругание божественного храма, который ни в чем не согрешил против закона Божьего (Феодорит).

2 Положиша Иерусалим яко овощное хранилище: положиша трупия раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным.
3 Пролияша кровь их яко воду окрест Иерусалима, и не бе погребаяй.

После избиения жителей Иерусалим сделался пустым, как овощное хранилище. Тела служителей Божиих (трупия раб и плоти преподобных) отдали нечестивые на съедение зверем земным и птицам плотоядным. По безмерию безчеловечности враги не позволяли сродникам даже погребать мертвых (Афанасий, Феодорит).

4 Быхом поношение соседом нашым, подражнение и поругание сущым окрест нас.
5 Доколе, Господи, прогневаешися до конца; разжжется яко огнь рвение Твое;

Оплакивая избиение людей и зверскую лютость врагов, Псаломник подвигает себя к теплейшей молитве.

6 Пролей гнев Твой на языки не знающыя Тебе, и на царствия, яже имене Твоего не призваша:
7 Яко поядоша Иакова, и место его опустошиша.

Намереваясь хотя бы немного смягчить постигший праведный гнев Божий за беззакония людей, Пророк называет народ Иаковом, чтобы воспоминанием угодившего Ему праотца приклонить Бога на милость. Под местом Его переводчики текста подразумевают Дом Божий (Феодорит).

8 Не помяни наших беззаконий первых: скоро да предварят ны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело.
9 Помози нам, Боже, Спасителю наш: славы ради имене Твоего, Господи, избави ны, и очисти грехи нашя имене ради Твоего.

Молитва здесь обращена ко Христу, Который есть слава имени Бога Отца. Да и кому свойственно очищать грехи, как не Христу, слава Которого выражается в милосердии к грешнику. Спасти людей нельзя было простому человеку, потому что всякий человек имел нужду в Спасителе.
Так как грех передал грешника во власть диавола, а диавол подверг его смерти, то не было никакого способа избавиться от смерти. Были присылаемы врачи, т.е. пророки, но они только яснее указывали на немощи; видя, что болезнь превышает искусство человеческое, они с небес призывали Врача. Поэтому присносущный Бог пришел и дал в уплату Свою Кровь, отдал Свое Тело, уничтожив смерть Своею смертью: Христос ны искупил есть от клятвы законныя (Гал. 3, 13) (Златоуст, Прокл).

10 Да не когда рекут языцы: где есть Бог их; и да увестся во языцех пред очима нашима отмщение крове раб Твоих пролитыя.
11 Да внидет пред Тя воздыхание окованных: по величию мышцы Твоея снабди сыны умерщвленных.

Окованные узами греха, потому что каждый связывается цепями своих грехов. Умоляет также и снабдить сынов умерщвленных, т.е. спасти оставшихся в живых (Златоуст, Афанасий).

12 Воздаждь соседом нашым седмерицею в недро их поношение их, имже поносиша Тя, Господи.

Для каких же соседей просит Пророк многократного воздаяния, как не для демонов, которые стали соседями иудеев по их нечестию? Ибо о воздаянии людям божественный Давид не стал бы так молиться, зная, что Судия этого не допустит; как бы в таком случае он мог и петь Ему: Ты воздашь каждому по делам его? (Златоуст).

13 Мы же, людие Твои и овцы пажити Твоея, исповемыся Тебе, Боже, во век, в род и род возвестим хвалу Твою.

Верные, питающиеся Христом чрез участие в Таинствах, являются овцами пажити Его. Они то и исповедятся Ему во век, то есть возблагодарят Его за благодеяния (Златоуст).

Псалтирь. Кафизма 11. Псалом 79


1 В конец, о изменшихся, свидение Асафу, псалом 79

Псалом, Давиду Духом Святым вдохновенный, поучает, какими словами должно умилостивлять Бога и преклонять Его к помилованию изменяющихся спасительным покаянием. Изложен псалом в виде молитвы, как бы самими иудеями Богу. Предсказывает также будущее спасение всем человекам Владыкою Христом (Златоуст, Феодорит).

2 Пасый Израиля вонми, наставляяй яко овча Иосифа, седяй на Херувимех, явися

Пасущий Израиля есть ни кто иной, как Иисус Христос, сказавший: Аз есмь Пастырь добрый (Ин. 10, 11). Израиль знаменует всех верных Христовых, устремляющих непрестанно ум свой к Богу. Иосиф – в целомудрии живущий. Херувим – множество разума и премудрости (Исихий).

3 Пред Ефремом и Beниамином и Манассием: воздвигни силу Твою, и прииди во еже спасти нас.

Обозначив несколькими коленами весь народ, Пророк просит Бога скорее придти во плоти и освободить нас от мысленных врагов (Златоуст, Феодорит).

4 Боже, обрати ны, и просвети лице Твое, и спасемся.

Видеть Христа лицем к лицу – в этом заключается спасение наше; но не чисто божество просит увидеть, так как на это никто не в состоянии взирать (Златоуст).

5 Господи Боже сил, доколе гневаешися на молитву раб Твоих;
6 Напитаеши нас хлебом слезным, и напоиши нас слезами в меру.
7 Положил еси нас в пререкание соседом нашым, и врази наши подражниша ны.

До тех пор Пророки питались хлебом слезным и питием, оплакивая род человеческий, пока Сам Христос не стал Хлебом и Чашей Жизни (Златоуст).

8 Господи Боже сил, обрати ны, и просвети лице Твое, и спасемся.

Усиленно повторяет ту же просьбу, желая показать ее необходимость и научить нас не падать духом, когда не получаем просимого, но оставаться твердыми, в уверенности, что получим непременно (Златоуст).

9 Виноград из Египта принесл еси: изгнал еси языки, и насадил еси и.

Писание часто в переносном смысле называет виноградом Израиля (Василий В.).

10 Путесотворил еси пред ним, и насадил еси корения его, и исполни землю.
11 Покры горы сень его, и ветвия его кедры Божия:
12 Простре розги его до моря, и даже до рек отрасли его.

Пророк повествует о том, как заботился Бог о спасении народа Своего израильского: как вывел его из Египта и насадил в земле обетованной, как укрепил и умножил отрасли Его, т.е. пришельцев из язычников, которых научил Богопочитанию (Златоуст, Феодорит).

13 Вскую низложил еси оплот его, и объимают и вси мимоходящии путем;
14 Озоба и вепрь от дубравы, и уединенный дивий пояде и.

Здесь Пророк оплакивает бедность, в которую впал народ по Божьему гневу за беззакония. Озоба – опустошение, а именами многих диких зверей Писание обычно изображает диавола, который получил доступ в виноградник Христов вследствие низложения оплота, т.е. Божьего покровительства (Василий В., Златоуст, Феодорит).

15 Боже сил, обратися убо, и призри с Небесе и виждь, и посети виноград сей:

В высшем духовном смысле виноградом называется всякая душа, от которой требуется достойное плодоношение. Поэтому, если посвящаем себя чистой жизни, Бог вспомоществует нам в очищении себя от страстей, усовершая нашу старательность и ревность о добре (Василий В.).

16 И соверши и, егоже насади десница Твоя, и на сына человеческаго, егоже укрепил еси Себе.
17 Пожжен огнем и раскопан: от запрещения лица Твоего погибнут.

Умоляет Владыку воззреть на погубление виноградника и уврачевать его злострадания, ибо он пожжен огнем и раскопан, и нуждается в особой спасительной помощи Сына Человеческого. Кто же есть сей Сын Человеческий, как не Сам Господь наш, Который так именует Себя в Евангелиях? (Афанасий).

18 Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоея, и на сына человеческаго, егоже укрепил еси Себе.

Рукой означает Пророк спасение народа, совершенное десницею Отчею – Иисусом Христом (Афанасий).

19 И не отступим от Тебе: оживиши ны, и имя Твое призовем.

И не отступим от Тебе, как причастившиеся жизни Твоей и наименованные Твоим именем – христиане (Афанасий).

20 Господи Боже сил, обрати ны, и просвети лице Твое, и спасемся.

Пророк часто повторяет эти слова, показывая, что ни обратиться, ни спастись мы не можем иначе, как только через воссияние Лица Божия, то есть воплотившегося Бога Слова (Златоуст).

Псалтирь. Кафизма 11. Псалом 80


1 В конец, о точилех, псалом Асафу, 80

Божественный Пророк, по внушению Святаго духа, призывает народы к вере в Господа нашего Иисуса Христа и предостерегает христианский народ не подражать нечестию древних евреев, чтобы не быть отверженным от Божьих благодеяний. Также содержит увещание, каким образом надлежит проводить праздничные дни. Под точилами подразумевает святые Церкви, источающие вино благодати Божией (Афанасий, Феодорит).

2 Радуйтеся Богу, Помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю.

Хорошо приглашает нас Пророк радоваться о Боге, как могущественном и искреннем помощнике, а не о человеке; ибо нет у людей постоянства ни в силе, ни в искренности, да и расположение их скоропреходящее (Златоуст).

3 Приимите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гусльми.

Псалмопевец обращается к певцам и музыкантам, убеждая их составить стройные хоры для восхваления Господа; производит параллели между инструментами: гусльми и псалтирью и звуками от тимпана (глухой) и пения псалмов (ясный) как сходными символами Ветхого и Нового Заветов, имеющими одну цель – благочестие (Златоуст).

4 Вострубите в новомесячии трубою, во благознаменитый день праздника вашего.

Первый день каждого новомесячия у древних евреев был священным, о нем возвещалось звуками труб, в воспоминание той небесной трубы, которая трубила на горе Синайской во время снизшествия на нее Бога. Давид в подражание повелению Закона заповедует вострубить, т.е. возблагодарить Господа Иисуса Христа за Его спасительный день воскресения, в который обновлена тварь. Поистине воскресение есть самый благознаменитый день, как праздников праздник и торжество из торжеств (Григорий Богослов, Феодорит).

5 Яко повеление Израилеви есть, и судьба Богу Иаковлю.
6 Свидение во Иосифе положи е, внегда изыти ему от земли Египетския: языка егоже не ведяше, услыша.

Свидение – повеление Иосифу, т.е. всему израильскому народу, благодетелем и питателем которого в Египте был Иосиф – праздновать в новомесячии, чтобы помнили Божии благодеяния и благодарили Господа. Языком называет голос Божий на Синае, егоже не ведяше, услыша народ еврейский. И мы, доколе находимся в Египте, не удостаиваемся божественного гласа; а когда оставим телесное и облегчим лежащие на нас бремена греха, тогда услышим голос Божий (Феодорит, Никита).

7 Отъят от бремене хребет его: руце его в коши поработасте.

На хребте иудеи носили кирпичи в Египте, а в кошах (корзинах) – грязь и песок, строя города фараону. Пророк напоминает, от какой тяжелой работы и жизни освободил Бог евреев в древности (Псалтирь с толкованием).

8 В скорби призвал Мя еси, и избавих тя: услышах тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания.

Здесь представляется Христос, беседующий с евреями и поучающий, что Он издревле был благодетелем их, и от великой и чрезмерной скорби Избавивший их: дабы искусит (тя) и озлобит (тя), и уразумеются яже в сердце твоем, аще сохраниши заповеди Мои или ни (Втор. 8, 2) (Кассиан).

9 Слышите, людие мои, и засвидетельствую вам, Израилю, аще послушаеши Мене:

О неизреченная кротость! «Аще послушаеши Мене, – говорит Христос, – то Я скажу. Если ты обещаешь послушание, то Я буду говорить к тебе». Что ты говоришь, Владыко? (Златоуст).

10 Не будет Тебе бог нов, ниже поклонишися богу чуждему.
11 Аз бо есмь Господь Бог твой, изведый тя от земли Египетския: разшири уста Твоя, и исполню я.

Сошедшее с Неба Бог Слово стало Хлебом жизни, и если кто, раскрыв уста, благоговейно принимает Его, то исполняется Богопознания. Покоряющемуся Ему – Бог обещает чувственные и духовные снеди. Повелевает расширить умственные уста души с чувством своей немощи для принятия благодати Божией. Уста душевные расширяются непрерывным размышлением о священных Писаниях и исполняются премудрости и божественных мыслей (Златоуст, Афанасий, Нил).

12 И не послушаша людие мои гласа Моего, и Израиль не внят Ми.
13 И отпустих я по начинанием сердец их, пойдут в начинаниих своих.
14 Аще быша людие мои послушали Мене, Израиль аще бы в пути Моя ходил.
15 Ни о чесом же убо враги его смирил бых, и на оскорбляюшыя их возложил бых руку Мою.

Господь обличает евреев за непослушание; ибо за непокорность и своеволие отнимается благодать и происходят великие наказания и бедствия. Предадим же себя всецело Господу, да и Его восприимем всецело, и соделаемся чрез Него богами. Ибо для того Он и человеком соделался, естеством Сый Бог и Владыка. Покоримся Ему вседушно, и Он немедленно будет отражать врагов наших (Афанасий, Феодорит, Максим).

16 Врази Господни солгаша ему, и будет время их в век.
17 И напита их от тука пшенична, и от камене меда насыти их.

Пророк порицает иудеев за то, что получив столько благодеяний от Бога, они остались неблагодарными. Чувственным он обозначил духовное (Златоуст).

Псалтирь. Кафизма 11. Псалом 81


Псалом Асафу, 81

Богопросвещенный Пророк Давид излагает причины, по которым Бог отверг иудеев, научая и нас, что если будем подражать им, то и сами подпадем тому же, или еще худшему (Феодорит).

1 Бог ста в сонме богов, посреде же боги разсудит.

Богами Пророк назвал здесь старейшин народа по причине начальственного и судебного их достоинства. Это есть величайшее доказательство любви Божией к нам, что Он – Творец, сообщил Свое название творению по благодати. Сам Он Бог – в исключительном смысле. Тех, которые говорят истину и избегают лжи – Бог удостаивает такой чести, что даже становится в их сонме (собрании); тех же, которые поступают недостойно полученной ими чести, судит посреде, т.е. пред лицом всей твари (Златоуст).

2 Доколе судите неправду, и лица грешников приемлете;

Поскольку истинный Судия есть только Бог, то здесь земные судьи названы богами, как уподобляющиеся в этом Богу. Праведный Судия обличает здесь недостойных начальников, оказывающих лицеприятие нечестивым, как и Моисей заповедал в законе: не устыдишися лица человека, яко суд Божий есть (Втор. 1,17) (Феодорит).

3 Судите сиру и убогу, смирена и нища оправдайте.
4 Измите нища и убога, из руки грешничи избавите его.

Тот, кто спасает бедного, получает честь и награду Пастыря, а кто причиняет вред и обиды – становится в ряд зверей. И ты, когда увидишь, что обижают бедного, сочти своим долгом защитить его, чтобы Бог и тебя также избавил, когда ты окажешься нищим перед Богом (Златоуст, Василий В.).

5 Не познаша, ниже уразумеша, во тьме ходят: да подвижатся вся основания земли.

По причине умножающейся неправды жизнь наша полна смущения и волнений, и земля приводится в колебания непрерывными бедствиями. Неправедно начальствующие не познаша гнилости этой жизни и непостоянства человеческого счастья. Чего не уразумеша? Правды, а от этого во тьме ходят, т.е. живут в заблуждении (Феодорит).

6 Аз рех: бози есте, и сынове Вышняго вси.

Бог изобразил Себя в тебе, человек! Ты сделан как бы некоторым богом на земле. Каждый, исполненный благодати Святаго Духа, есть через это бог. Многомилостивый Господь благоволил обожить всех человеков, но мешает тому неверие и нерадение, заботы земные или нечестивая жизнь. Человек не может стяжать такого сыновнего дерзновения к Богу, если не будет прилежать безмолвию, усердствовать в молитве и переносить всякие скорби (Василий В., Иоанн Кронштадтский, Амвросий Оптинский, авва Исаиа).

7 Вы же яко человецы умираете, и яко един от князей падаете.

Человек осквернил и постоянно оскверняет в себе образ Божий своими житейскими страстями, пристрастием к миру, завистью и невоздержанием – и через это крайне прогневляет своего Творца и раздражает Его долготерпение, за что и упрекает нас Господь чрез Давида. Указывает также и на падшего диавола, как бывшего единым от князей среди ангелов (Афанасий, Евсевий, Дидим, Иоанн Кронштадтск.).

8 Воскресни, Боже, суди земли: яко Ты наследиши во всех языцех.

Не о воскресении ли Христа взывает Давид, умоляя Его воскреснуть и судить землю, т.е. человека, воздавая каждому по его делам? Наследие Христово – верующие в Него и творящие волю Его (Златоуст, Феодорит).

Псалтирь. Кафизма 11. Псалом 82


1 Песнь псалма Асафу, 82

Справедливо божественный Давид назвал это повествование песнью и псалмом, так как соединил с пророчеством (которое по обычаю он называет псалмом) победную песнь против врагов. Содержится здесь пророчество о предстоящем гонении на иудеев, но наиболее же на верных Христовых в различные времена; особенно во времена антихриста (Златоуст, Августин).

2 Боже, кто уподобится Тебе; не премолчи ниже укроти, Боже.

Никто не может уподобиться Богу в непамятозлобии и терпении к неправдам. Пророк просит Бога не оставаться в молчании при несправедливых вражеских нашествиях (Афанасий).

3 Яко се врази Твои возшумеша, и ненавидяшии Тя воздвигоша главу.
4 На люди Твоя лукавноваша волею, и совещаша на святыя Твоя.

Благодаря Божию долготерпению врази возгордились до того, что возшумеша, т.е. стали дерзкими. Кто враждует против людей Божиих и святых Его, тот поднимает войну против Того, чьи они рабы и братья. Всем сердцем прилепляйся только к одному Господу Богу, потому что все люди, исключая немногих, коварны; на земле везде видна суета и обман (Златоуст, Антоний В.).

5 Реша: приидите и потребим я от язык, и не помянется имя Израилево ктому.

Это сказано и сделано врагами Израиля. Но ты разумей и тех, кто внушает делать зло. Израиль значит – видящий Бога (Златоуст).

6 Яко совещаша единомышлением вкупе, на Тя завет завещаша:

Бог признает совершенным против Него Самого то, что делается против верующих в Него, поэтому их замыслы называет замыслами против Бога (Златоуст).

7 Селения Идумейска, и Исмаилите, Моав и Агаряне,
8 Гевал и Аммон и Амалик, иноплеменницы с живущими в Тире.

Селения Идумейска населяли идумеи, потомки Исава, называвшегося еще Едомом, по причине огневидности (красноватости) его тела; а исмаилите были потомками Измаила, рожденного от Авраама и рабыни его Агари. Моавом назывался народ, происходивший от Моава, сына Лотова; а агарянами считались все, рожденные от Агари. Ибо Агарь, после изгнания ее Авраамом, вышла за другого мужа. Геваляне – это племена, жившие по соседству с Идумеей.
Аммонитяне происходили от Аммона, сына Лотова, а амаликитяне происходили от Амалика, потомка Исавова, обитавшего в Аравии, отдельно от страны Иудейской. Перечислением всех этих родственных нечестивых племен Пророк показывает, что первыми врагами обычно бывают домашние, т.е. родственники, как говорил об этом и Христос (см. Мф. 10, 36). Вот почему иноплеменников Пророк поставил на последнем месте (Златоуст, Феодорит).

9 Ибо и Ассур прииде с ними, быша в заступление сыновом Лотовым.

Не с иноплеменниками Тира, но с родственными народами иудеи начали войну; и не по собственному почину, а по подстрекательству именно родственников восстали другие народы, в том числе и сильное племя ассурян, т.е. ассирийцев. Итак, берегись внутренних врагов, потому что они возбуждают и внешних, и не полагайся на родственников, потому что они часто превращаются во врагов (Златоуст).

10 Сотвори им яко Мадиаму и Сисаре, яко Иавиму в потоце Киссове.
11 Потребишася во Аендоре, быша яко гной земный.

Мадиам, Сисара и Иавим были военноначальниками иноплеменных войск, воевавших против израильтян в потоце Киссове и Аендоре. Эти войска чудесным образом были истреблены почти безоружными отрядами израильтян, под предводительством Гедеона и Барака. Поэтому с признательностью вспоминая прежние благодеяния, когда гордость и высокомерие врагов были низложены до такой степени, что их считали ничтожными, Пророк испрашивает верным той же помощи (Златоуст, Феодорит).

12 Положи князи их, яко Орива и Зива, и Зевеа и Салмана, вся князи их.
13 Иже реша: да наследим себе святилише Божие.

Пророк упоминает мужей, которых истребил Гедеон, водимый благодатию Божией, и молится, чтобы начальники врагов (князи их), мечтающие сделать святилище Божие своим достоянием, подверглись той же участи. А враги, как злые, зло и погибли (Златоуст, Афанасий, Феодорит).

14 Боже мой, положи я яко коло, яко трость пред лицем ветра.

Просит Пророк, чтобы Бог попустил на них напасти всякого рода и окружил их непрерывными бедствиями, чтобы они вращались от непрестанных переворотов, как вращается коло (колесо)… (Феодорит).

15 Яко огнь попаляяй дубравы, яко пламень пожигаяй горы:
16 Тако поженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим смятеши я.
17 Исполни лица их безчестия, и взыщут имене Твоего, Господи.

Пророк своей молитвой желает врагам пользы, а не вреда. Когда они лишатся надежды, ради которой пренебрегали надеждой на Бога, они подвергнутся стыду и безчестию за то, что по полагались на пустые вещи. И после такой перемены они взыщут Господа, предпочитая общение с Ним всему прочему (Златоуст, Афанасий, Феодорит).

18 Да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут.
19 И да познают, яко имя Тебе Господь, Ты един Вышний по всей земли.

А о тех грешниках, которые, утратив благочестие, не обращаются к Богу, Пророк так и говорит, что они постыдятся и посрамятся на Страшном суде и познают истинного Бога Христа Господа, но уже не вовремя (Златоуст).

Псалтирь. Кафизма 11. Псалом 83


1 В конец, о точилех, сыном Кореовым, псалом 83

Псалом написан Давидом и передан сынам Кореовым, которые, подобно Асафу, были псалмопевцами и пели его под звуки псалтирей. Точилами именует Церкви, потому что в них духовный виноград приносит плод свой. Содержатся в псалме скорби, беды и страдания верных, Христа ради терпящих и кровь свою точащих; которые вседушно желают из этой плачевной юдоли переселиться в Церковь Небесную, юже водрузи Господь, а не человек (Евр. 8, 2) (Златоуст, Феодорит).

2 Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил.

Каждое слово в псалме воспламеняет сердце божественною любовью; селения Божии (Церкви святые) называет возлюбленными; к ним-то и стремится всякая боголюбивая душа. Такие селения вожделенны для Господа, потому что Сам Он в них обитает; такие селения вожделенны и для нас, ибо чрез них мы освящаемся и соделываем себя Храмом Божиим: Слово плоть бысть и вселися в ны (Ин. 1, 14).
Подлинно блаженна и счастлива такая душа, которая уязвлена любовью к Нему и желает столь прекрасного мысленного и таинственного единения с Ним, по нетленному союзу общения во святыне (Златоуст, Феодорит, Макарий В.).

3 Желает и скончавается душа моя во дворы Господни: сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе.

От чрезмерной любви сначала чувствует радость о Боге сердце, а потом уже плоть. Все это гадательно изображает веселие и утешение, подаваемое Духом Святым (Златоуст, Макарий В.).

4 Ибо птица обрете себе храмину, и горлица гнездо себе, идеже положит птенцы своя: олтари Твоя, Господи сил, Царю мой и Боже мой.

Под образом птицы и горлицы Пророк подразумевает человеческие души, которые подобно птицам находят прибежище у олтарей Божиих, принимая Божественную и спасительную пищу. Господа сил назвал Пророк своим Царем и Богом, показывая, что общее благо можно считать и своим собственным (Златоуст, Феодорит, Афанасий).

5 Блажени живущии в дому Твоем: в веки веков восхвалят Тя.

Блажени те христиане, которые живут в дому Христовом, так как здесь обитает Бог; и место это недоступно злобе. Надобно всегда думать, как ангели и святые угодники предстоят пред престолом Божиим, так и нам должно ту же мысль иметь о Боге (Златоуст, старец Феодор).

6 Блажен муж, емуже есть заступление его у Тебе: восхождения в сердце своем положи.

Ублажает тех, у кого ум просвещен божественной благодатью и кто пользуется Божиим попечением, кто всегда дает место в себе благочестивым помыслам, которые назвал восхождениями, потому что по ним душа как бы восходит от земного к небесному. В нашей власти состоит полагать в сердцах или восхождение, то есть к Богу устремленные помыслы, или нисхождение, т.е. помыслы ниспадающие долу, к вещам плотским и земным. Только через долговременное упражнение и через неотступное пребывание в этом труде можно стяжать силу отражать внушения врага и пребывать в состоянии невозмутимости и внутреннего покоя. Ибо по роду наших дневных занятий рождаются и помыслы.
Надлежало же, чтобы Троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями (восхождениями) от славы в славу и преуспеяниями. По этой-то причине и на учеников нисходит Дух постепенно, соразмеряясь с силою приемлющих. Да и Сам Иисус возвещает им о Себе постепенно, как сам увидишь при внимательном чтении Евангелия (Афанасий, Феодорит, Кассиан, Григорий Богослов).

7 Во юдоль плачевную, в место еже положи: ибо благословение даст законополагаяй.

Блажен принявший благочестивые помыслы и совершающий молитвенное восхождение в сердце своем. Находясь в этой юдоли плача (настоящей жизни), в которой Адам в поте лица ел хлеб и Ева в печали родила детей, не только согрешающие, но и святые стенают. Итак, кто воспринял восхождения, не предается смеху и роскоши, но проливает слезы и с любовью проводит многотрудную жизнь, ожидая благословения законополагающего Бога (Феодорит).

8 Пойдут от силы в силу: явится Бог богов в Сионе.

От силы в силу есть восхождение подвизающихся от одной добродетели к другой. Усовершившийся в добродетели увидит Бога в Сионе (ибо Сион еще созерцание). Бог Богов есть Бог святых, исполненных благодати Святаго Духа и чрез это называющихся богами. Итак, верх блаженства – есть видение Бога, не так, каков Он в сущности есть, но насколько Он благоволит открыть Себя (Василий В., Златоуст).

9 Господи Боже сил, услыши молитву мою, внуши, Боже Иаковль.
10 Защитниче наш, виждь Боже, и призри на лице христа Твоего.

Давид умоляет Бога, чтобы Он сподоблял всегда собственного Своего попечения всякого верного человека, которого называет лицем Христа (Феодорит).

11 Яко лучше день един во дворех Твоих, паче тысящ: изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селениих грешничих.

Так был достолюбезен храм Божий Пророку, что желал лучше быть в нем поверженным на помост и лежать при вратах его, нежели проводить время в великих и светлых домах у живущих беззаконно. Всякое место и всякий дом, в сравнении с домом Божиим есть селение грешников, потому что, хотя там и бывают молитвы и моления, но неизбежно бывают также и раздоры, и ссоры, и брани, и совещания о житейских делах…
Дела необходимы, но и они неизвинительны, когда призывает Бог, потому что все необходимое для нас ниже Бога. Сперва честь Богу, а потом забота о прочем… Церковь и все совершающееся в ней есть духовная баня, теплотою Духа очищающая всякую нечистоту (Феодорит, Златоуст).

12 Яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст: Господь не лишит благих, ходящих незлобием.

Если хочешь получить милость, оказывай милосердие сам. Истинная милость тогда и бывает, когда оказывается виновным; милосердие в том и состоит, что милует не тех, которые исправны, а тех, которые согрешили. Бог дает благодать Свою просящим у Него.
Итак, прошу вас, взывайте к Нему день и ночь, чтобы Он и вам явил Свою благость, чтобы открыл, что благоугодно Его святой воле. Упражняющиеся в незлобии не лишатся благих дарований; но соразмерно воздержанию получат и венцы: ибо каждый по своему труду получит особенную награду (Златоуст, Антоний В., Исихий).

13 Господи Боже сил, блажен человек уповаяй на Тя.

Блажен человек, который всякой надежде мира предпочитает надежду на Бога (Златоуст).

Псалтирь. Кафизма 11. Псалом 84


1 В конец, сыном Кореовым, псалом 84

Справедливо надписан псалом в конец, потому что в нем по божественному откровению Духа Пророк говорит о тайнах, совершенных в конце веков и являющихся поистине победой над диаволом. Псалом предвозвещает и возвращение иудеев из Вавилона, и спасение целой вселенной; потому что в том, что было с Израилем, Бог предызобразил спасение всех человеков (Златоуст, Феодорит).

2 Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль.

Благоволил Господь низпослать Свои блага земле и исполнению ея (Пс. 28, 1) вследствие послушания Нового Адама – Христа, отменив Свое древнее проклятие (Быт. 3, 19) за ослушание первого Адама. Бог благоволит к доброму и рачительному сердцу, которое стало землею Его, потому что приемлет в себя семя Его и приносит сторичный плод. Под Иаковом разумеет народ христианский (Феодорит, Афанасий).

3 Оставил еси беззакония людей Твоих, покрыл еси вся грехи их.

Это – благоволение Его к нам: все грехи и беззакония наши покрыл Он Своим человеколюбием, подобно тому, как врач покрывает рану лекарствами (Златоуст).

4 Укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоея.

Псалмопевец, по свойственному пророкам обычаю, излагает будущее как настоящее, показывая, что Бог отвратится от гнева и приклонится к милосердию (Златоуст).

5 Возврати нас, Боже спасений наших, и отврати ярость Твою от нас.
6 Еда во веки прогневаешися на ны; или простреши гнев Твой от рода в род;

Гнев и ярость у Бога не страсти, а угроза, служащая к нашей пользе. Поэтому, если мы исправляемся, то и Он отвращается от гнева и находит множество путей для нашего спасения, за что справедливо и называется Богом спасений (Златоуст).

7 Боже, Ты обращься оживиши ны, и людие Твои возвеселятся о Тебе.

Когда Бог принес Себя за нас, то в Себе Самом совершил наше обращение. Богом совершается обращение наше от порока и оживление к добродетели (Златоуст).

8 Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даждь нам.

Как пророк, псалмопевец возвестил будущее, и как раб снова просит, чтобы явился людям Христос; ибо Его называет милостью Божией и спасением Божиим (Златоуст).

9 Услышу, что речет о мне Господь Бог: яко речет мир на люди Своя, и на преподобныя Своя, и на обращающыя сердца к Нему.

Пророк, окончив молитву, в безмолвии ожидает ответа. И человеколюбивый Христос произносит определение мира покаявшимся и обратившим свой помысл к Богу.
Кто со всем усердием хранит чистоту сердца, тот наставником в ней будет иметь Законоположителя ее, Христа, Который таинственно будет ему изрекать свою волю. Услышу, что речет о мне Господь Бог, – говорит Давид, указывая таинственно на это (Афанасий, Феодорит, Исихий).

10 Обаче близ боящихся Его спасение Его, вселити славу в землю нашу.

Пророк узнает от Бога, что Он готов спасти всех тех, которые возлюбят страх Божий и за это вселятся в славе Его (Афанасий).

11 Милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася.

Пророк указывает на единение божества и человечества, что они облобызастася. Ибо Бог Слово не сошел бы в человечество, если бы Творец не имел горячей любви к человеку. Христос есть Истина (Ин. 14, 6). Правда и мир облобызастася ради Истины, воссиявшей миру от Приснодевы Марии (Златоуст, Афанасий).

12 Истина от земли возсия, и правда с Небесе приниче.

Истина воплотилась (от земли воссия) и Бог Слово стал истинным Человеком; Правда – Бог Отец с небесе приниче, на освященную Боговоплощением землю. После соединения истина и правда уже не разделяются, почему и Христос в Писании называется то Истиной, то Правдой. Итак, высшее небесное примирено с низшим и земным (Златоуст).

13 Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой.

Давид предсказывает, что Господь Бог Отец даст людям Сына Своего, Который есть благость. Земля – Пресвятая Богородица, плод Ея – Христос. Так в образовании таинства Христа действовали и Бог и земля. Но божество идет впереди человечества. Когда Истина – Христос воссияет в земле (душе человеческой), тогда эта мысленная земля принесет Владыке духовный плод Свой (Златоуст, Афанасий).

14 Правда пред Ним предъидет, и положит в путь стопы своя.

Это предсказание о спасении всего человечества. Ибо Христос, действуя по правде, управляет нашим шествием, пролагая путь добродетели для нас явным. Сам Он шествовал путем правды и стал для нас путем, как Сам и сказал: никтоже приидет ко Отцу, токмо Мною (Ин. 14, 6) (Феодорит).

Вы ознакомились “Псалтирь. Кафизма 11”, читайте “Псалтирь. Кафизма 12”

Группа “Вконтакте”

Подписывайтесь на канал в “Ю-Туб”